Οργάνωση μαθημάτων

Τα μαθήματα οργανώνονται σε δύο γνωστικές ενότητες:

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του ΜΔΕ ορίζεται σε 90 ECTS εκ των οποίων οι 30 ECTS αφορούν την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας.

Η μεταπτυχιακή εργασία μπορεί να περιλαμβάνει τη μελέτη-επίλυση θεωρητικών ή πρακτικών προβλημάτων των επιστημονικών πεδίων που πραγματεύεται το ΠΜΣ. Η διπλωματική εργασία μπορεί να διεξάγεται ακόμη και ως πρακτική άσκηση σε πραγματικούς εργασιακούς χώρους όπως βιομηχανίες, εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις πληροφορικής, εκπαιδευτικούς χώρους κ.λ.π. Σε κάθε περίπτωση, τόσο το θέμα όσο και ο χώρος-τρόπος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας θα προϋποθέτει την έγγραφη έγκριση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) του ΠΜΣ.

Κατά την διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις καθώς και στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε δέκα (10)

Επίσης, περιλαμβάνεται η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

Γ Εξάμηνο

Κωδικός Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
11 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία – Msc Thesis 30
Σύνολο 30

H Μεταπτυχιακή εργασία (Master’s Τhesis), αποτελεί το επιστέγασμα των μεταπτυχιακών σπουδών του φοιτητή και την απόδειξη των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκόμισε από το ΠΜΣ.

Η ΜΕ πρέπει να είναι ένας συνδυασμός βιβλιογραφικής ή εμπειρικής ερευνητικής μελέτης και ανάπτυξης κάποιας εφαρμογής/λογισμικού η οποία συγκροτείται με βάση συγκεκριμένο επιστημολογικό πλαίσιο, χρησιμοποιεί δόκιμες ερευνητικές μεθόδους και επιβλέπεται από διδάσκοντα του προγράμματος.

Όλες οι ΜΕ παρουσιάζονται δημόσια. Οι λεπτομέρειες σύνταξης, παράδοσης, παρουσίασης και αξιολόγησης της ΜΕ ορίζονται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ).

Η Μεταπτυχιακή Εργασία υποστηρίζεται δημόσια ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, που ορίζει η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ και στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλοι καθηγητές.

 

Γ Εξάμηνο

Κωδ. Π.M. (ECTS)
11 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία – Msc Thesis 6
Σύνολο 30

H Μεταπτυχιακή εργασία (Master’s Τhesis), αποτελεί το επιστέγασμα των μεταπτυχιακών σπουδών του φοιτητή και την απόδειξη των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκόμισε από το ΠΜΣ.

Η ΜΕ πρέπει να είναι ένας συνδυασμός βιβλιογραφικής ή εμπειρικής ερευνητικής μελέτης και ανάπτυξης κάποιας εφαρμογής/λογισμικού η οποία συγκροτείται με βάση συγκεκριμένο επιστημολογικό πλαίσιο, χρησιμοποιεί δόκιμες ερευνητικές μεθόδους και επιβλέπεται από διδάσκοντα του προγράμματος.

Όλες οι ΜΕ παρουσιάζονται δημόσια. Οι λεπτομέρειες σύνταξης, παράδοσης, παρουσίασης και αξιολόγησης της ΜΕ ορίζονται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ).

Η Μεταπτυχιακή Εργασία υποστηρίζεται δημόσια ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, που ορίζει η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ και στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλοι καθηγητές.

 

Διεπιστημονικά Σεμινάρια

Στο επιστημονικό Σεμινάριο, επιστήμονες που καλούνται από το εξωτερικό, μέλη ΕΠ-ΔΕΠ, ερευνητικοί φορείς, εταιρίες, μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ προβλέπε­ται να παρουσιάζουν επίκαιρους επιστημονικούς / ερευνητικούς προβληματισμούς σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ. Το Σεμινάριο αποσκοπεί ιδιαίτερα στην προώθηση του ακαδημαϊκού διαλόγου μέσα από διαλέξεις και επιστημονικές ημερίδες που θα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ένταξη και συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών /τριών στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Στην θεματική του εντάσσονται τα παρακάτω αντικείμενα:

  • η διεθνής επιστημονική επικαιρότητα (νέα δημοσιεύματα, αποτελέσματα ερευνών, νέες επιστημολογικές προσεγγίσεις)
  • η ελληνική επιστημονική επικαιρότητα
  • ζητήματα της τρέχουσας εκπαιδευτικής επικαιρότητας.

 

Γλώσσα Διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας του Μεταπτυχιακού είναι η Ελληνική ή και η  Αγγλική Γλώσσα.