OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Καλώς ήρθατε στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ερευνητικού Χαρακτήρα (ΠΜΣΕΧ) “Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών” (MPhil in Advanced Technologies in Informatics and Computers) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ ΑΜΘ.

Ο χώρος της τεχνολογίας βιώνει την 4η επανάσταση της (Industry 4.0), σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις που καταγράφονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον άνθρωποι, μηχανές, συσκευές, ρομπότ και κάθε είδους κυβερνoφυσικά συστήματα αλληλεπιδρούν μέσω του διαδικτύου ή/και εφαρμογών, με απώτερο στόχο την αποδοτικότερη ολοκλήρωση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων (επαγγελματική εργασία, ψυχαγωγία, εκπαίδευση κ.α.). Κομβικό σημείο στην επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου αποτελεί η χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και υπολογιστών, οι οποίες αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος προγράμματος.

Η ανάγκη για εκπαίδευση εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στις παραπάνω τεχνολογίες αιχμής, αποτελεί προτεραιότητα του προγράμματος, για την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Το ΠΜΣ «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών» είναι ερευνητικού χαρακτήρα από την φύση του, αφού οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αποκτούν εξειδίκευση μέσω της επιλογής των κατάλληλων μαθημάτων μέσα από μία δεξαμενή μαθημάτων και της εκπόνησης ερευνητικής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας για δύο εξάμηνα. Ο στόχος της διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών, αναφορικά με ένα εξειδικευμένο γνωστικό πεδίο της επιστήμης της πληροφορικής και των υπολογιστών.

Στοχεύουμε στο να αποτελέσει το παρόν ΠΜΣ το εφαλτήριο εξέλιξης για κάθε απόφοιτο μας στον ακαδημαϊκό ή τον επαγγελματικό στίβο παρέχοντας του τη δυνατότητα να επαναπροσδιορίσει τα οράματά του και να τα πλησιάσει περισσότερο.

Σας εύχομαι καλή επιτυχία και ελπίζω οι σπουδές σας στο πρόγραμμα να είναι ευχάριστες και εποικοδομητικές σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Ο Διευθυντής

Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας

 

Εισαγωγή

Το Π.Μ.Σ. ερευνητικού χαρακτήρα με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών (MPhil in Advanced Technologies in Informatics and Computers)» έχει ως αντικείμενο την πληροφορική και την επιστήμη των υπολογιστών.

Το παρόν ΠΜΣ είναι πλήρως αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος με αριθμό ΦΕΚ 4063 17 Σεπτεμβρίου 2018

Ο κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή γνώσεων σε όλο το φάσμα τεχνολογιών αιχμής και η προαγωγή της έρευνας σε θέματα που άπτονται των παρακάτω ερευνητικών πεδίων:

Υπολογιστική Νοημοσύνη και Γνωστική υπολογιστική (Computational Intelligence and Cognitive Computing).

Ανάπτυξη εφαρμογών (Application Development).

Ενσωματωμένα συστήματα και Ρομποτική (Embedded Systems and Robotics)

Ασφαλή κυβερνoφυσικά συστήματα (Secure Cyber-Physical Systems)

Ειδικότερα, οι σκοποί του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι:

Η εξέλιξη και βελτίωση ατομικών και εργασιακών δεξιοτήτων σε θέματα που πραγματεύεται το Π.Μ.Σ.

Η προετοιμασία και εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων καθώς και η προβολή του έργου τους διεθνώς με την προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στα γνωστικά πεδία που πραγματεύεται το Π.Μ.Σ.

Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

Η εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να εφαρμόσουν ερευνητικές μεθοδολογίες και πρακτικές στη βιομηχανική παραγωγή και την εν γένει επιχειρηματική δραστηριότητα επ’ ωφελεία της οικονομίας και της κοινωνίας.

Η συνεργασία με Βιομηχανίες, Επιχειρήσεις, Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς και Ερευνητικά Κέντρα για την αποδοχή, χρήση και διάδοση των πλέον προηγμένων πληροφοριακών/υπολογιστικών συστημάτων και πρακτικών.

Η συνεργασία με Θεσμικές Κρατικές Δομές (π.χ. Υπουργεία, Υπηρεσίες, OTA κ.λπ.) αλλά και άλλους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς, και Διεθνείς Επιστημονικούς Οργανισμούς, Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα που ασχολούνται με θέματα που πραγματεύεται το Π.Μ.Σ.

education-661x400

 

2_22

Είδος Μεταπτυχιακού Τίτλου

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ερευνητικού Χαρακτήρα (ΜΔΕ-ΕΧ), 120 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), στις «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών». Ο αντίστοιχος αγγλικός τίτλος είναι “MPhil in Advanced Technologies in Informatics and Computers”.

 

Δίδακτρα

Το Π.Μ.Σ. είναι χωρίς δίδακτρα.

Ωστόσο, υπάρχει ένα αρχικό κόστος εγγραφής ίσο με 500 ευρώ.

education-loan-payment

 

ypodeigma_aithseon

Αιτήσεις

Έναρξη και κατάθεση αιτήσεων

Η έναρξη του προγράμματος πραγματοποιείται την 1η Οκτωβρίου κάθε ημερολογιακού έτους ενώ η κατάθεση αιτήσεων ξεκινά την 1η Ιουνίου του ημερολογιακού έτους.

Η κατάθεση αιτήσεων των Ανεξάρτητων Σπουδαστών μπορεί να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους μέχρι δύο μήνες πριν την έναρξή του κάθε Εξαμήνου.

 

Αριθμός φοιτητών

Αριθμός Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε εικοσιπέντε (25) κατά έτος. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3685/2008 (Α΄ 148), καθώς και μέλη Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που είναι κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34, παρ. 8 του ν. 4485/17.

students-university-graduation-

 

checklist2

Επιλογή φοιτητών

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής συναφούς με το ΠΜΣ γνωστικού αντικειμένου καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Κριτήρια επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών

  •  Βαθμολογία: Συνεκτίμηση του βαθμού πτυχίου, της βαθμολογίας στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του ΠΜΣ και του βαθμού διπλωματικής εργασίας (όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο.
  •  Γλωσσομάθεια: H πιστοποιημένη από επίσημους φορείς γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπως προκύπτει από την κατοχή ενός από τα εξής πτυχία: (α) Ελληνικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας για την Αγγλική Γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον B2 ή άλλο ισοδύναμο, όπως π.χ. Lower Cambridge ή Michigan, κ.α., (β) IELTS, με ελάχιστο βαθμό 6 που να έχει αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα χρόνια πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης, (γ) TOEFL, με ελάχιστο βαθμό 180, που να έχει αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα χρόνια πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης και (δ) πτυχίο από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο ή πτυχίο Αγγλικής φιλολογίας, (ε) επάρκεια αγγλικής γλώσσας που χορηγεί το κέντρο ξένων γλωσσών του ΤΕΙ Καβάλας.
  •  Συνεκτίμηση της ερευνητικής και επαγγελματικής εμπειρίας των υποψηφίων.

 

Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ-ΕΧ για πλήρη φοίτηση, είναι δύο (2) έτη, ήτοι τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα διατίθεται στη διδασκαλία μαθημάτων και τα υπόλοιπα δύο (2) στην έρευνα και τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Σε περίπτωση μερικούς φοίτησης ο παραπάνω χρόνος διπλασιάζεται αντίστοιχα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33, παρ. 2 του ν. 4485/17.

time-management2

 

blogcategories

Κατηγορίες σπουδαστών

Στο ΠΜΣ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) είτε της ημεδαπής είτε της αλλοδαπής.

 

Ανεξάρτητοι σπουδαστές

Προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής Ανεξάρτητων Σπουδαστών, οι οποίοι είτε προέρχονται από άλλα ΠΜΣ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και θέλουν να αποκτήσουν ένα συγκεκριμένο αριθμό πιστωτικών μονάδων (χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν ολόκληρο το πρόγραμμα του κύκλου σπουδών του ΠΜΣ) αλλά και πτυχιούχοι που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σε ένα συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο.

Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που μπορεί να παρακολουθήσει ένας Ανεξάρτητος Σπουδαστής ορίζεται σε δύο, ενώ η δυνατότητα συμμετοχής τους θα προϋποθέτει τη σχετική έγκριση από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση πάντως, προηγούνται οι φοιτητές πλήρους και μερικής φοίτησης για την κάλυψη θέσεων συμμετοχής σε ένα θεματικό αντικείμενο-μάθημα.

Στους Ανεξάρτητους Σπουδαστές χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης ανά μάθημα (περιλαμβάνει τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων) εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις απόκτησής της (επιτυχής παρακολούθηση, βασικό πτυχίο κλπ) .

classroom

 

man-woman

Απασχόληση σπουδαστών

Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές θα μπορούν, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος και της Συντονιστικής Επιτροπής, να επικουρούν Καθηγητές του Τμήματος σε φροντιστηριακές ασκήσεις ή/και εργαστήρια του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, καθώς και να συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα και προγράμματα, σχετικά με το επιστημονικό τους αντικείμενο.