Αξιολόγηση Σπουδαστών

Η αξιολόγηση της επίδοσης του φοιτητή γίνεται με ακέραιους και μισούς βαθμούς στην κλίμακα 0 (μηδέν) έως 10 (δέκα). Οι βαθμοί από 5 (πέντε) έως 10 (δέκα) θεωρείται ότι καλύπτουν τις απαιτήσεις του μαθήματος. Βαθμός χαμηλότερος του 5 (πέντε) σημαίνει ότι ο φοιτητής υποχρεούται είτε να επαναλάβει το αντίστοιχο μάθημα επιβαρυνόμενος με το πρόσθετο κόστος των 380 ευρώ για την εκ νέου παρακολούθηση του.

Σε περίπτωση και δεύτερης αποτυχίας στο μάθημα, ο φοιτητής διαγράφεται από το ΠΜΣ.

Επίσης η ΜΕ μπορεί να βαθμολογηθεί από τον Επιβλέποντα και την Επιτροπή Αξιολόγησης στην ίδια κλίμακα με ακέραια ή μισή μονάδα. Ο μέσος όρος βαθμολογίας που προκύπτει διαμορφώνεται σε αριθμό που μπορεί να περιέχει μέχρι και δύο δεκαδικά ψηφία.

Βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ)

Ο βαθμός του ΜΔΕ υπολογίζεται ως ακολούθως: Ο βαθμός ενός εκάστου των Μαθημάτων και Θεμάτων που παρακολούθησε επιτυχώς ο φοιτητής στα δύο έτη σπουδών του, καθώς και ο βαθμός της ΜΕ πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων που του αντιστοιχούν κατά το Πρόγραμμα Σπουδών. Το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το σύνολο των ECTS (90) και εξάγεται ο Βαθμός Διπλώματος, ο οποίος μπορεί να περιέχει μέχρι και δύο δεκαδικά ψηφία.

  • Ο βαθμός ΜΔΕ από 8.50 και άνω χαρακτηρίζεται ως «Άριστα»,
  • Ο βαθμός ΜΔΕ από 6.50 έως 8.49 χαρακτηρίζεται ως «Λίαν Καλώς»
  • Ο βαθμός ΜΔΕ από 5.00 έως 6.49 χαρακτηρίζεται ως «Καλώς»

 

Παρακολούθηση Μαθημάτων

Όλα τα Μαθήματα προϋποθέτουν τη στενή συνεργασία των μεταπτυχιακών φοιτητών με τον διδάσκοντα και απαιτούν την κατά το δυνατόν αδιάλειπτη παρουσία τους. Η παρουσία του φοιτητή είναι υποχρεωτική σε όλες τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις κάθε μαθήματος.

Φοιτητής ή φοιτήτρια που απουσιάζει από Μάθημα για περισσότερες από δύο συναντήσεις αποτυγχάνει στο μάθημα αυτό και δεν μπορεί να προσέλθει στις εξετάσεις. Οι επί πλέον απουσίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν δικαιολογημένες και να επιτραπεί η συμπλήρωση του μαθήματος, εφόσον κατατεθεί στη ΣΕ και κριθεί θετικά τεκμηριωμένη αίτηση του φοιτητή. Το σύνολο των απουσιών δεν μπορεί όμως σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνει το ήμισυ του συνόλου των πραγματοποιηθέντων μαθημάτων.

Η παρακολούθηση του Επιστημονικού Σεμιναρίου είναι υποχρεωτική ή προαιρε­τική  για τους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο ΠΜΣ και ορίζεται από τον διδάσκοντα ο οποίος είναι υπεύθυνος για την οργάνωσή του, για την κατάρτιση του προγράμματος των ομιλητών και για τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις των εγγεγραμμένων φοιτητών, καθώς και την αξιολόγηση αυτών. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της ΣΕ. Το πρόγραμμα σεμιναρίων θα πρέπει να κατατίθεται στην ΣΕ ένα μήνα πριν την έναρξη του ΠΜΣ

Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων το μέγιστο κατά 35% εξ” αποστάσεως.

 

Παράταση/Αναστολή Φοίτησης

Μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια που λόγω σημαντικού κωλύματος δεν δύναται να παρακολουθήσει τα μαθήματα του Προγράμματος μπορεί με αίτησή του προς την ΣΕ να ζητήσει άδεια αναστολής της φοίτησής του για ένα εξάμηνο και αντίστοιχη παράταση των σπουδών του. Αναστολή φοίτησης μπορεί να δοθεί το πολύ για δύο εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη.

Ομοίως μετά από τεκμηριωμένη αίτηση φοιτητή ή φοιτήτριας που προσυπογράφεται από τον Επιβλέποντα μπορεί να δοθεί παράταση ενός εξαμήνου για τη συμπλήρωση της ΜΕ. Η παράταση μπορεί να ανανεωθεί για ένα ακόμη εξάμηνο.

Μετά την συμπλήρωση δύο ημερολογιακών ετών από την πρώτη εγγραφή του/της φοιτητής/τριας (πλήρους φοίτησης)  που δεν έχει συμπληρώσει τις ακαδημαϊκές του υποχρεώσεις και δεν έχει αποφοιτήσει από το ΠΜΣ διαγράφεται μετά από απόφαση της ΣΕ.