Εγγραφές

1 Σεπτεμβρίου- 30 Σεπτεμβρίου

Τα μαθήματα ξεκινάνε Οκτώβριο

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εισαγωγή

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ερευνητικού Χαρακτήρα (ΠΜΣΕΧ) με τίτλο “Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών” (“Mphil Degree in Advanced Technologies in Informatics and Computers”).

Το παρόν ΠΜΣΕΧ είναι πλήρως αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος με αριθμό ΦΕΚ 4063 17 Σεπτεμβρίου 2018 .

Σκοποί του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Η εξέλιξη και βελτίωση ατομικών και εργασιακών δεξιοτήτων σε θέματα που πραγματεύεται το ΠΜΣ.

Η προετοιμασία και εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων καθώς και η προβολή του έργου τους διεθνώς με την προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στα γνωστικά πεδία που πραγματεύεται το ΠΜΣ.

Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

Η εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να εφαρμόσουν ερευνητικές μεθοδολογίες και πρακτικές στη βιομηχανική παραγωγή και την εν γένει επιχειρηματική δραστηριότητα επ’ ωφελεία της οικονομίας και της κοινωνίας.

Η συνεργασία με Βιομηχανίες, Επιχειρήσεις, Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς και Ερευνητικά Κέντρα για την αποδοχή, χρήση και διάδοση των πλέον προηγμένων πληροφοριακών/υπολογιστικών συστημάτων και πρακτικών.

Η συνεργασία µε Θεσμικές Κρατικές Δομές (π.χ. Υπουργεία, Υπηρεσίες, ΟΤΑ κ.λ.π.) αλλά και άλλους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς, και Διεθνείς Επιστημονικούς Οργανισμούς, Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα που ασχολούνται µε θέματα που πραγματεύεται το ΠΜΣ.